TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

  • Thành lập bản đồ địa hình, địa chính
  • Xây dựng bản đồ chuyên đề
  • Dịch vụ đo đạc
  • Lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Ứng dụng công nghệ GPS trong đo đạc
  • Đánh giá tác động môi trường ĐTM
  • Tư vấn, thực hiện xử lý ô nhiễm môi trường
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin tài nguyên, môi trường, cơ sở dữ liệu GIS
  • Chỉnh lý biến động đất đai theo công nghệ số
Tiếp tục Enter